Všeobecné obchodné podmienky

ČLÁNOK I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Goio Pet s.r.o. so sídlom: Staré Grunty 3662/324D, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52921123 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. : 143450/B, adresa na doručovanie: Bosaková 9, 851 04 Bratislava (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe produktu prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho www.goiopet.sk (ďalej v texte len „goiopet“).
1.1 Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“). V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.2 Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky a ďalších krajín EÚ pre kúpu produktu objednaného prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „e-shop“) na www.goiopet.sk. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránkach a subdoménach www.goiopet.sk.
1.3 Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami nasledovných zákonov
● Zákona č. 40/1960 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov
● Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov
● Zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji produktu alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
● Zákon č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
● zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými dotknutými právnymi predpismi
1.4 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.
1.5 Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodnýchpodmienok, čo zaručuje rovnosť oboch zmluvných strán t. j. Kupujúceho ako aj Predávajúceho

ČLÁNOK II. DEFINÍCIA POJMOV

2.1 Predávajúcimsa rozumie prevádzkovateľ e-shopu na stránke www.goiopet.sk

Goio pet s.r.o.
Staré Grunty 3662/324D, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 52921123

Zastp.: Leon Mego
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. : 143450/B,
Email: info@goiopet.sk (pondelok až piatok) medzi 9.00 – 18.00 hod.

2.2 Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
2.3 Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
2.4 Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
2.5 Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
2.6 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji produktu alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
2.7 Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
● osoba zapísaná v obchodnom registri ,
● osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
● osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
● fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
● sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
2.8 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného produktu z ponuky e-shopu na www.goiopet.sk a celková cena tohto produktu, spracovaná systémom e-shopu.
2.9 Produktom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na www.goiopet.sk. Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie produktu a uskutočnenie platby za produkt elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené prostredníctvom SSL certifikátu. „Lets encrypt ssl“ Certifikát ponúka úplnú verifikáciu vyššie spomenutých procesov. Tiež zabezpečuje, že osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.goiopet.sk.
2.10 Orgán dozoru vykonáva Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, sídlo: Prievozská 32, P.O.BOX 5. 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104

ČLÁNOK III. CENY ZA PRODUKT

3.1 Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.goiopet.sk je uvedená vždy v okne vybraného tovaru je aktuálna a platná. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky. Konečná cena je uvádzaná s DPH a vrátane ostatných daní a poplatkov (napr. poštovné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.goiopet.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.goiopet.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný.
3.3 V prípade, ak sa na www.goiopet.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, ak ide o tovar bežne dostupný na stránke www.goiopet.sk a jeho cena sa zjavne odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému a chybného zobrazenia údajov sa pri tovare objaví cena zjavne nesprávna ktorá je podozrivo nízka alebo ide o zjavnú chybu v písaní, pri výraznom náraste inflácie, alebo pri výrazných zmenách dodávateľských, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. (vyššie uvedené sa nevzťahuje na produkt/y označený/é „akcia“ „v akcii“ „výpredaj“ atď)
3.4 Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na tovaru na webovom sídle.
3.5 Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je po ukončení objednávky a zaplatení tovaru zaslaná na email uvedený v objednávke. Pri osobnom odbere v predajni je dokladom o predaji účet z registračnej pokladnice.

ČLÁNOK IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1 Pre objednanie ponúkaného tovaru, si najprv vyberte požadovaný tovar, požadované množstvo a následne kliknite myšou na políčko „pridať do košíka“ a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Ak chcete nákup uzavrieť môžete si vybrať možnosť úhrady za vybraný tovar a to buď priamo platbou kartou priamo do formulára na stránke, alebo si môžete vybrať priamu platbu na bankový účet. V takom prípade na email ktorý ste uviedli v objednávkovom formulári budú zaslané platobné inštrukcie. V oboch prípadoch dostanete spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli vo formulári. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci začne expedovať jeho objednávku až po zaplatení celej kúpnej ceny, okrem prípadu že si dohodne osobitné platobné podmienky.
4.2 Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju upraviť.
4.3 Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.goiopet.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť je uvedená priamo pri tom ktorom tovare.
● Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
● Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.
● Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
● Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Záväzným potvrdením sa rozumie emailom Predávajúceho potvrdená objednávka (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke Kupujúceho), inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@goiopet.sk.
4.4 Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
● Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);
● tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
● Množstvo objednávaného tovaru;
● Adresa miesta dodania tovaru ak je iná ako adresa ako sídlo/adresa Kupujúceho (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho)
● Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;
● Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec). Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
4.5 Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
4.6 V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch okrem prvotného automatického potvrdenia objednávky emailom, si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim
4.7 V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť.

ČLÁNOK V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1 Kupujúci – spotrebiteľ má právo v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho na adrese Bosákova 9, 851 04 Bratislava.
5.2 Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy a to najmä nie však výlučne: úplný, nevybalený, s neporušeným ochranným obalom, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúci spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy zaslať na emailovú adresu info@goiopet.sk, prípadne môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy na stránkach www.goiopet.sk. Tovar by mal byť zaslaný doporučene, bez dobierky a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
5.3 Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
5.4 Pokiaľ Kupujúci – spotrebiteľ chce vrátiť darčekový poukaz je tak možné urobiť po splnení nasledovných podmienok:
● odo dňa kúpi neuplynulo viac ako 14 dní,
● darčekový poukaz nebol použitý, v prípade ak nebude splnená či i len jedna z vyššie uvedených podmienok nie je možné vrátiť darčekový poukaz.
5.5 Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
● o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
● predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
● predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
● predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
● predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
● predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

ČLÁNOK VI. DODACIE LEHOTY

6.1 Dodacia lehota je uvedená pri každom produkte osobitne a znamená, do koľko pracovných dní zvyčajne daný produkt dorazí na adresu Kupujúceho prípadne iné miesto uvedené v objednávke. Rozhodujúcim dňom pre určenie dodania tovaru je okamih zaplatenia celej kúpnej ceny za objednaný tovar, okrem prípadov kedy sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Dodacia lehota je zvyčajne uvedená pri tom ktorom tovare priamo na stránke www.goiopet.sk
6.2. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme v počte minimálne 1 kus a vieme vám ho vyexpedovať najneskôr do 3 (troch) pracovných dní po prijatí a úplnom zaplatení objednávky. Kupujúci má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť.
6.3 Predávajúci doručuje tovar z e-shopu iba na území Slovenskej republiky za nasledovné poplatky
XXXXX
V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie produktu, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu v dôsledku neúspešného dodania produktu Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania produktu Kupujúcemu znáša Kupujúci.
● Pri prevzatí produktu je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je produktu zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania produktu spísať s prepravcom – poverenou osobou/kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci produktu prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
● Dodanie produktu na územie ostatných členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť dodať tovar mimo územia.

ČLÁNOK VII. SPÔSOB DODANIA PRODUKTU, POŠTOVNÉ A BALNÉ

7.1 Tovar posiela Predávajúci podľa voľby Kupujúceho a to buď prostredníctvom
● osobného odberu na predajni Goio Pet, Bosákova 9, 851 04 Bratislava alebo poverenou osobou alebo Kuriérskej služby, s ktorou v momente odosielania produktu Predávajúci spolupracuje. Dodacia lehota uvedená pri vytváraní objednávky znamená, do koľkých dní dané tituly dorazia na adresu Kupujúceho.
7.2 V cene objednávky pripočítavame poštovné náklady v závislosti od zvolenej formy dodania produktu.
7.3 Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

Cenník poštovného:
XXXXXXXX

ČLÁNOK VIII. SPÔSOB PLATBY

8.1 Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
● priama platba na bankový účet: Platobné detaily vám budú zaslané mailom, po dokončení objednávky. Po odoslaní objednávky pošlite vašu platbu priamo na náš bankový účet. Na identifikáciu platby (variabilný symbol) použite vaše číslo objednávky. Elektronické bankovníctvo (platba vopred bankovým prevodom) : Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný produkt po uhradení a pripísaní celej sumy produktu uvedeného v elektronickej objednávky na účet Goio Pet s.r.o. , Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.
● platba kartou za pomoci overených a plne zabezpečených platobných brán (Stripe)

ČLÁNOK IX. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA PRODUKTE

9.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktu až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za produktu.
9.2 Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme produkt od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s produktom a kupujúci produkt neprevezme.

ČLÁNOK X. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

10.1 Predávajúci je povinný najmä:
● poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji produktu alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
● zabaliť produkt na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
● dodať spotrebiteľovi objednaný produkt do miesta určenia riadne a včas,
● dodať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie produktu v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
10.2 Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu produkt riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti produktu. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
10.3 Kupujúci je povinný najmä:
● včas prevziať produkt v mieste určenia,
● zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie produktu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie produktu znáša predávajúci,
● potvrdiť v dodacom liste prevzatie produktu svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
10.4 Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.
10.5 Kupujúci má právo na dodane produktu predávajúcim riadne a včas.
10.6 Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

ČLÁNOK XI. ZÁRUČNÁ DOBA

11.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkompredávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

ČLÁNOK XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1 Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
12.2 Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje bez súhlasu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov za účelom splnenia povinností mu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
12.3 Kupujúci pri registrácii môže dať súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a kontaktné údaje na účely vernostného programu v súlade s § 12 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. 12.4 Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.goiopet.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

ČLÁNOK XII. NEČAKANÉ SKUTOČNOSTI

12.1 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom „vis maior“ t. j. vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné. V prípade, že nastane nečakaná udalosť sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

ČLÁNOK XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Pri nákupe produktu na www.goiopet.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
13.2 Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.goiopet.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.goiopet.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
13.3 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo www.goiopet.sk. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty uvedené na www.goiopet.sk.
13.4 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.goiopet.sk.
13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
13.6 Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

V Bratislave dňa 15.09.2023

Vyberte kategóriu

KONTAKT